11/05/2020
کسی که تحریک علیه مسلمانان را علامت خطر نبیند، چنین فردی مسلما مبارزه علیه یهودی ستیزی را جدی نمی گیرد.
برنامه دولت پر است از دفاع از حقوق بشر، مبارزه علیه راسیسم، یهودی­ستیزی ،افراط­ گرائی، وحفاظت ازحقوق اقلیت­ها و غیره. ولی با کمی دقت می­توان بکارگیری معیار­های دوگانه را بخوبی در آن دید که نشان دهنده قطب بندی بودن این موضع­گیری است. بدین طریق، بیطرفی مندرج در قانون اساسی و درک کرایسکی مابانه از آن و تائید آن توسط اکثریت اهالی مردم پایمال می­شود، در حالیکه نقض سیستماتیک حقوق بشر و خلق­ها در اسرائیل مشروع و مجازشمرده می­شود و در مقابل مسلمانان و اسلام خطرناک معرفی می­شوند.با چنین شیوه­ای از حساسیت­های موجود سوء استفاده می­شود و بنام حفظ "امنیت"، حقوق دمکراتیک پایه­ای محدود می­-شود. (https://www.antiimperialista.org/sites/antiimperialista.org/files/styles/medium/public/bilder/wer%20kann%20in%20israel%20waehlen.png?itok=U23OvO2h)