<b>Egy "Szabad Irak" Bizottság létrehozásáért</b>

21/06/2004

Támogassuk az iraki ellenállást az amerikai hà³dà­tà³kkal szemben!

EGY "SZABAD IRAK" BIZOTTSÍG Là‰TREHOZÍSÍà‰RT!

Támogassuk az iraki ellenállást az amerikai hà³dà­tà³kkal szemben!
Több mint egy à©vtized után, az ENSZ által fedezett genocà­dum, amelyet az iraki nà©pen követtek el az angol-amerikai hà³dà­tà³k, a demokratikus önrendelkezà©s jogának súlyos megsà©rtà©sà©vel megszállta Irakot.
Ezt a bà»ntettet nemcsak a világ nà©peinek nagytöbbsà©ge ellenezte, hanem az Egyesült Íllamok nà©hány termà©szetes szövetsà©gese is.
Mindenki számára egyà©rtelmà», hogy a háború indoklása csakis olcsà³ rágalmakra alapult……
Amà­g Irak szinte teljesen fegyvertelen volt, addig Izrael à©s az USA tömegpusztà­tà³ fegyverek arzenáljával rendelkezik, à©s ahogy Hirosimában à©s Nagaszakiban megmutatták kà©szek be is vetni àµket
Valà³jában az USA alig takargatta, hogy egy általa vezetett birodalmat akar là©trehozni, à©pp ellenkezàµleg megmutatta, hogy világuralomra tör, amikor bebizonyà­totta a világnak à©s szövetsà©geseinek is lehengerlൠkatonai erejà©t.
Az amerikaiak azt állà­tották, hogy megszabadà­tják Irakot a "szörnyà» diktátortà³l" à©s tà©nyleg az volt a meggyàµzàµdà©sük, hogy az irakiak felszabadà­tà³kà©nt fogadják majd àµket. A felszabadà­tás azonban abbà³l állt, hogy egy gyarmati katonai diktatúrát hoztak là©tre, à©s mà©ly szegà©nysà©gbe sodorták az irakiakat, ami mà©g rosszabb, mint korábban, az embargà³ feltà©telei alatt.
Nincs se áram, se và­z, nincs iskola, nincs rend, viszont tömeges a munkanà©lkülisà©g. Ez az amerikai demokrácia.
2003. május elsejà©n George Bush bejelentette a háború và©gà©t, de az igazi háború az Irak felszabadà­tásáà©rt küzdൠnà©pi ellenállás számára csak ekkor kezdàµdött. A megszállás elsൠnapjátà³l kezdve az iraki nà©p az utcára vonult, hogy a megszállás ellen tüntessen.
A gerillamozgalom egyre eràµsödik, à©s ez már több amerikai katona à©letà©be került, mint akik az invázià³ alatt meghaltak.
Az iraki ellenállási mozgalom nemcsak az USA à©s a szövetsà©ges országok hadseregeit, hanem a velük kollaboránsokat is hivatalos cà©lpontnak nyilvánà­totta. Joggal, mert minden kà­sà©rlet ellen küzdeni kell, ami az átmeneti tanácsot stabilizálná.
Az ENSZ 1483-as à©s 1500-as számú döntà©se törvà©nyesà­tette az amerikai megszállás jogát à©s ezzel magát a megszállást is?
Ezek a döntà©sek nem csak az eurà³pai országok diplomáciai ellenkezà©se ellenà©re jöttek là©tre, viszont megmutatták Eurà³pa kollaborálását ebben az ügyben, amin bármennyire is tà©továztak, de egy pillanatig sem volt kà©tsà©ges, hogy támogatják a háborút.
Az iraki ellenállás à©s a velük szövetsà©ges antiimperialista mozgalmak az egyedüliek, akik keresztül húzhatják az amerikaiak számà­tását, ezà©rt fel vannak jogosà­tva, hogy kollaboránsnak tartsák az ENSZ csapatokat, akik az amerikai megszállà³k bábjai.
Az ellenállási harc az iraki nà©p többsà©ge által támogatott, független a vallási hovatartozástà³l. Ez nem utolsà³ sorban, abban is megmutatkozik, hogy Irakban senki, mà©g azok a szervezetek sem, akik a gyarmatosà­tà³ átmeneti kormányzà³tanácsban rà©szt vesznek, nem merik támogatni a megszállást.
A gerillák száma is nàµ, à©s úgy mozognak a nà©p között, "mint hal a và­zben".
Eközben az ellenállási mozgalom azt tervezi, hogy a különbözൠvallási à©s kulturális eràµkbàµl, az amerikai ihletà©sà» átmeneti tanáccsal szemben egy "Nemzeti Ellenállási à©s Felszabadà­tási Frontot" hoznak là©tre.
A nemzetközi demokratikus à©s antiimperialista mozgalmak kötelessà©ge támogatni az iraki ellenállást, à©s követelni a megszállás megszüntetà©sà©t, az idegen csapatok azonnali kivonását. Az iraki felszabadà­tási harc ma nemcsak az egà©sz arab világ számára nagy jelentàµsà©gà», hanem minden mozgalom, nà©p à©s nemzet számára, amelyek az amerikai ihletà©sà» világrend ellen harcolnak. Valà³jában az iraki nà©p harca egy küzdelem a születàµben là©vൠamerikai birodalom ellen.
Az Irak elleni agresszià³ egyúttal agresszià³ a palesztin nà©p ellen is.

EGY "SZABAD IRAK BIZOTTSÍG" Là‰TREHOZÍSÍà‰RT!
A jelenlegi iraki esemà©nyek, nemcsak az arab-iszlám területek számára különösen jelentàµsek, hanem az egà©sz világ számára.
A kà©rdà©s arrà³l szà³l, hogy az USA-nak à©s szövetsà©geseinek sikerül-e Irakra à©s az egà©sz rà©già³ra a PAX AMERICANA-t rákà©nyszerà­tenie, egy birodalmi rendet, ami a függetlensà©g à©s az önállà³ fejlàµdà©s minden lehetàµsà©gà©t korlátozza.
Az arab nà©pek demokráciához, szociális igazságossághoz, nemzeti à©s kulturális önállà³ságához fà»zàµdൠremà©nye csak a megszállà³kkal szembeni ellenállással à©rhetൠel. De ez csak egy kis rà©szlet.
Là©nyegà©ben az agresszà­v militarizmus sikere, vagy sikertelensà©ge a tà©t, mert az Irakà©rt folyà³ küzdelem csak az elsൠlà©pcsàµje a megtámadandà³ országok láncolatának.
Ha sikerül az irakiakat megbà©nà­tani, akkor a nà©pnek a joga a függetlensà©gre à©s az önállà³ságra megvalà³sà­thatatlanná válik, helyette a begyakorolt "eràµsebb törvà©nye" alapján az amerikaiak által vezetett nyugati háborús szövetsà©g lenne az úr.
A megelàµzൠháború logikája nem csak Irakra korlátozà³dik, hanem minden valà³s, potenciális vagy (be)kà©pzelt konkurens államra is. Vak, aki nem látja a lehetsà©ges háborút az úgynevezett lator államok ellen, vagy a Kà­na ellen irányulà³ fegyverkezà©st.
A megszállà³kkal szembeni iraki ellenállás hatásai ezà©rt Irakon kà­vül is kihatnak. Az ellenállás sikere az egà©sz globális világrendet alapjaiban kà©rdàµjeleznà© meg.
Az iraki ellenállással valà³ szolidaritás az egyetlen elkà©pzelhetൠlehetàµsà©g a megszállás ellen, egy valà³ban szabad à©s független Irak là©trehozására.
Nekünk fel kell là©pnünk minden törvà©nyes eszközzel a megszállás ellen fellà©pàµk lejáratása ellen. Meg kell và©denünk az iraki ellenállást az amerikaiak "terrorista à©s fundamentalista" vádjával szemben.
Mindegy, hogy civil vagy katonai az ellenállás, az a terrorizmus konkrà©t ellentà©te. A terror illegitim politikai eràµszak. A terrorizmus valà³jában az Irak elleni invázià³, az infrastruktúra à©s a lakà³negyedek lebombázása volt. A folyamatban là©vൠmegszállás terrorizmus, az emberek meggyilkolás terror.
Felhà­vunk minden demokratikus à©s szabadságszeretൠszervezetet, közössà©get à©s magánszemà©lyt egy "Szabad Irak" Bizottság magyarországi megalapà­tására, amely fellà©pne a megszállás ellen, harcolni kà­vánna a militarizmus à©s az új világrend ellen, amely egy kisebbsà©g diktatúrája lenne az egà©sz bolygà³ lakosságára nà©zve.
A mi cà©lunk egy szolidaritási bizottság megszervezà©se, amely támogatná az iraki nà©p küzdelmà©t a megszállással szemben.
Küzdeni kà­vánunk az Irakban állomásozà³ idegen csapatok kivonásáà©rt, követeljük, hogy a magyar kontingenst azonnal hà­vják haza.

Bàµvebb informácià³: magyar@antiimpieralista.org