Direnişi desteklemek

02/01/2004

Önde gelen üৠIrak´lı komünistin à§ağrısı

Bu mektup Irak Komünist Partisi üyesi Baker İbrahim´in farklı dost partilere gönderdiği bir mektup. Mektup, ayrıca iki önde gelen Irak´lı Komünist tarafından da imzanlanmıştır.

Yoldaşlar! Sizi kalpten selamlıyoruz! Birà§ok tarihà§iye göre Irak Komünist Partisi 1934 yılının Mart ayında kuruldu. Ancak ilk marksistler bundan önce de ulusal siyasette belli bir rol oynadı. Buna uygun olarak Irak Komünist Partisi´nin kuruluşuna asıl katılan örgüt …‘Kolonyalizme ve Sömürüye Karşı Komite´ olarak adlandırıldı. Biz burada ulusal bağımsızlık uğruna verilen mücadele ile sosyalizm umudunun gerà§ekleşmesi arasındaki bağı görüyoruz.
Komünist Parti´nin tarihi boyunca bu iki unsur (à§.n-Aspekt) birbirinden ayrılmaz bir bià§imde birbirine bağlıydılar, ve bu bağı korumak komünistlerin görevidir. Malesef Komünist Parti´nin bugünkü yöneticileri emperyalizme karşı direniş fikrininden vazgeà§tiler ve emperyalist düşmanla ortak à§ıkarlar bularak, Irak´ta işbirlikà§iliğin yolunda ilerliyorlar. İdeolojik yönelimdeki bu değişiklikler 13 yıl önce, 17 Ocak 1991´de gerà§ekleşen Irak´a karşı ilk saldırı savaşından da önce, belli oldu. Bu savaştan önce Sovyetler à§ökmüş ve bià§ok başka ülkede sol iktidardan à§ekilmişti. O zamandan beri Irak Komünist Partisi´nin yönetimi, Amerikan emperyalizmi ve müttefikleri ile olan işbirliğini, Irak´ın diktatörlükten kurtarılıp demokrasiyi bu ülkede inşa etmek gibi sözde ortak à§ıkarlara sahip olduklarıyla aà§ıklıyor.
Hem rejimin güvenlik aygıtının bütün ilerici siyasi muhaliflere yönelik devamlı zulüm işlemiş olması, hem de rejimin iৠà§atışmayı barışà§ıl à§özebilecek ve kitlelerin kan kaybetmesini önleyebilecek bir anlaşma (à§.n. verständigung: anlaşma, iletişim) ià§in bütün kapıları kapatmaya karar vermesi, Irak´lıların empeyalist istilaya karşı koyma isteğini zayıflatan bir durumu yarattı. Şimdi bu gelişmenin sonucu, ulusal bağımsızlığın ve egemenliğin yitirilmesi, ordunun dağılması, ekonominin ve tarihsel mirasın tahribata uğraması oldu. Ülkenin zenginliği uluslararası bir aà§ık artırmada satılıyor.
Amerikan yönetimi ve Koalisyon´da yer alan müttefikleri bu savaşta hedeflerini yalanlarla elde ettiler. Farklı farklı Irak´lı siyasi hareketlere gerà§ek bir demokrasinin inşa edileceği gibi yalan sözler vererek onların saldırı savaşını desteklemesini sağladılar. Emperyalistlerle işbirliği ià§inde olan siyasi hareketler arasında Irak Komünist Partisi de yer almakta. Kendilerini kurtarıcı bir uslüba büründüren istilacılarla birlikte à§alışmaya karar veren birà§ok siyasi hareketin yabancılaşmasından rejim sorumlu. Ancak istilaya katılan bütün siyasi partiler Irak´ın kurtarılacağına dair Amerikan propagandasının yaygınlaştılmasından tamamen sorumlu.
Irak Komünist Partisi´nin yönetiminin, işgalcilerin geà§ici hükümetinde -işgalcilerin geà§ici hükümet olarak adlandırdıkları oluşumda- yer alması savaştan da önce kararlaştırılmıştı. Komünist Parti´nin yönetimi, zamanında savaşa ve işgale karşı olduklarını ve bugün işgalin sona ermesi ià§in hareket ettiğini iddia ediyorsa yalan söylüyor. Birà§ok başka siyasi hareket gibi bu yönetim de işgalcilerle birleşti ve bunun yüzünden onları başka bir à§izgiye ikna etmeyi denemek anlamsız. Bugün işgale karşı savaşan herkes, bunların, ulusal mücadelenin, insancıl ve demokratik bir toplumun oluşturulması arenasına veda ettiğini görmekte.
İşgalcilerle bir uzlaşma üzerinde à§alışacaklarını iddia ettiler ve onlara à§ekilmeleri ià§in bir zaman sınırlaması koymadılar. Bu, işgalin sonsuza dek uzatılması anlamına geliyor. Sadece halkın bütün var olan araà§larla ve işgale karşı ulusal bir cephede birleşik mücadelesi istilacıları ülkeden atabilir, bu Irak´ta refah ià§inde yaşayan demokratik bir toplumun oluşturulmasının imkanlarını yaratacaktır.
Biz bağımsız ve uluslararası zeminde tanınmış gözeticilerin gözetimi altında, Irak´ın bağımsızlığını ve doğal kaynaklarını koruyacak, Irak´ı arap ve uluslarası halk topluluğuna götürecek bir hükümetin seà§ilmesi ià§in, özgür ve demokratik seà§imlerin gerà§ekleştirilmesi talebini destekliyoruz.
Irak halkının savaşa, işgale ve ambargoya karşı mücadelesine yönelik dayanışmanızı derinden saygıyla karşılıyoruz. Irak´lılara bağımsızlıkarını geri kazanmaları ve demokrasiyi yeniden inşa etmeleri ià§in günlük siyasi à§alışmanızla yardım ettiğiniz ià§in teşekkür ediyoruz. Bu insani esere beraber katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.
Partinizin, bütün diğer ilerici ve sosyalist partiler gibi Irak halkının mücadelesini desteklemeye, savaşın ve işgalin kurbanlarına yardım etmeye devam etmesini umuyoruz. Irak Komünist Partisi´nin ve işgali destekleyen bütün diğer hareketlerin tutumunun kınanmasını da umuyoruz. Onlarla bütün ilişkilerin kesilmesini ve onun yerine bütün Irak toplumunun yelpazesini kapsayan ve işgale karşı olan diğer örgütlerin sesinin dinlemesine à§ağrıyoruz.
Son olarak 1948 yılından beri Irak Komünist Partisi´nin üyesi olduğumu ve 1963, 1971 ve 1978 yılındaki katliamlardan sonra partinin yeniden inşasında siyasi yönetiminde olduğumu aà§ıklamak istiyorum. Bu mektup onyıllardır diktatörlüğe karşı savaşmış olan ve bugün Komünist Parti´nin yönetiminin tutumuna karşı olan komünistlerin à§oğu tarafından bilinmekte.

Baker İbrahim, Politbüro üyesi

ve Yurtsever-Demokratik Irak Komünist Akımı adına:
Karim Ahmed
Dr. Khalid El-Salam

Kasım 2003