Site-Logo
Site Navigation

Mot ockupationen, för motståndet

20. July 2006

Upprop för
Konferensen för en rättvis fred i Irak och Palestina

Vi uppmanar alla krafter som stödjer en rättvis
fred att ställa sig och sina organisationer bakom detta upprop. Sänd din
underskrift till: conference@iraqiresistance.info

För en Internationell Konferens för att ge
röst à¥t alla som kämpar för det irakiska folkets frihet, för att
motstà¥ndsrörelsen ska erkännas politiskt, för att sammanföra dess
representanter sà¥väl som representanterna för andra kämpande folk i
Mellanöstern med antikrigsrörelsens och antiglobaliseringsrörelsens
krafter.

Konferensen ska ge röst à¥t det palestinska folkets
legitima representanter och föresprà¥ka ett slut pॠdet embargo som Israel, USA
och EU utsätter den i januari valda palestinska regeringen för – ett embargo
som svälter ut hela det palestinska folket och har sin förebild i det embargo
som Irak utsattes för frà¥n 1991.

Mer än tre à¥r har gà¥tt sedan aggressionen mot Irak
pà¥börjades. Ockupationstrupperna fortsätter att dränka folket i blod, bombar
städer och byar, torterar fà¥ngar, mördar oliktänkande och alla som gör motstà¥nd
men ocksॠett enormt antal oskyldiga civila (en del källor talar redan om
ungefär 250 000 dödsoffer).

Dessa brott begà¥s för att undertrycka och utsuga
ett land inom ramen för en väldefinierad amerikansk strategi vars syfte är att
kontrollera hela Mellanöstern som hörnstenen i det amerikanska imperietbygget.
I Irak utmanas dessa imperialistiska planer av en utomordentlig folklig
motstà¥ndsrörelse som varken ger efter för ockupationens brutalitet eller för
den internationella maktbalansen, som mer än nà¥gonsin är till dess nackdel.

Idag utsätts motstà¥ndsrörelsen för ett nytt hot:
USA, som stà¥r inför det faktum att alla dess försök att “normalisera”
Irak har misslyckats, försöker nu anstifta ett inbördeskrig genom den välkända
metoden att föra ett “smutsigt krig”, nà¥got man är den främste
experten pà¥. Vi är övertygade om att motstà¥ndsrörelsen kommer att kunna
övervinna även detta svà¥ra hinder, eftersom den har djupa rötter hos det
irakiska folket.

Under de senaste à¥ren har det irakiska folkets
befrielsekamp stà¥tt främst i motstà¥ndet mot det imperialistiska projektet i
Mellanöstern. Den ger nytt mod à¥t det palestinska folkets kamp mot den
sionistiska ockupationen, nytt hopp à¥t miljontals människor som fortfarande
lever i flyktingläger i Libanon, Syrien och Jordanien och vidgar horisonten för
de arabiska massorna som kämpar för att störta sina auktoritära och inför USA
underdà¥niga regimer.

Irakiernas motstà¥ndskamp har blivit en symbol för
alla som kämpar mot förtryck och orättvisor, inte bara i Mellanöstern utan
världen över.

Det är därför allvarligt och oacceptabelt att
denna befrielsekraft fortfarande förvägras det internationella politiska
erkännande som den förtjänar.

För ungefär ett à¥r sedan förhindrade den
italienska regeringen den Internationella Konferensen i Chianciano som var
planerad till den 1-2 oktober, 2005, genom att vägra ge visum à¥t de irakiska
företrädare som skulle närvara. Denna fullständiga och oinskränkta uppslutning
bakom Washingtons uttryckliga intressen gick till och med sॠlà¥ngt att den
italienska regeringen vägrade att släppa in Haj Ali, fà¥ngen med huvan frà¥n Abu
Ghraib som har blivit en symbol för USA-ockupationens tortyr.

Därför mà¥ste vi slà¥ss mot detta Europa utan
principer, utan värdighet, sॠunderdà¥nigt inför USA att det lägger munkavle pà¥
ett helt folk och till och med pॠtortyroffer. Ett Europa som i ord gillar att
framställa sig som de mänskliga rättigheternas vagga, samtidigt som det i
handling pॠdet mest uppenbara sätt vägrar att erkänna dem. Detta kunde iakttas
alldeles nyligen när man beslutade att helt enkelt svälta ut palestinierna genom
att dra in bidragen till dem.

Tiden är inne för ett förbehà¥llslöst politiskt
erkännande av den irakiska motstà¥ndskampen. Den omfattar alla strömningar –
oavsett förefintliga politiska och religiösa olikheter – som vill göra motstà¥nd
mot ockupationen och bekämpa den tredelning av landet som föreläggs i den
konstitution som ockupanten har utarbetat och legitimerat.

Att stödja motstà¥ndsrörelsen i Irak och
säkerställa att den fà¥r politiskt erkännande är det största bidrag som
antikrigsrörelsen i västvärlden kan ge till kampen mot nya krig och
aggressioner sà¥dana som de som just nu förbereds. Och det är även det bästa
sättet av avvisa “civilisationernas kamp”, som USA:s imperieprojekt
hà¥ller pॠatt dra in världen i.

Detta är ögonblicket att intensifiera stödet till
palestiniernas sak, att göra slut pॠden sionistiska terrorn och ockupationen,
att besegra den israeliska kolonialismen, som är USA:s närmaste och mest
aggressiva allierade i dess permanenta krig i Mellanöstern, och som dessutom
besitter en kärnvapenarsenal som västvärlden tolererar.

Undertecknarna av detta upprop, som ocksà¥
vill visa gensvar för det förnyade intresse som olika delar av det irakiska
motstà¥ndet har uttryckt, kallar av dessa skäl à¥terigen till den internationella
konferensen, som ska hà¥llas i början av hösten i Italien, det land som hindrade
den förra gà¥ngen men som nu har en ny regering. Konferensens uppgift är att
à¥terstarta rörelsen mot kriget, att bekräfta idà©n om fred pॠgrundval av
folkets självbestämmanderätt och att ge politiskt stöd till alla som kämpar för
att befria sitt land frà¥n utländsk ockupation.

 

Stöd och erkänn den irakiska motstà¥ndsrörelsen!

Bryt hungerembargot, stöd och erkänn den
palestinska regeringen!

För enighet bland alla krafter som bekämpar
ockupationen och för ett fritt och enat Irak!

Mot USA:s och Israels hegemoni i Mellanöstern, för
de irakiska och palestinska folkens seger!

Vi ska förena antikrigsrörelsens och
motstà¥ndsrörelsens röster i kampen för befrielse frà¥n krig och imperialistiskt
förtryck!

 

Irakkommittà©erna i Italien
Irakkommittà©n i Tyskland
Irakkommittà©n i Norge
Irakkommittà©n i Malmö, Sverige
Iraks Kommunistiska Parti (al Kader)
Dr. Hisham Bustani, Antinormaliseringsrörelsen,
Jordanien
Den demokratiska patriotiska kommunistiska
strömningen i Irak
Campo Antiimperialista
Ungerns Vänsterfront
Iraks Patriotiska Allians
Föreningen
för tankefrihet Özgür-Der, Turkiet
Arabisk-palestinska klubben, Wien, Österrike
Det arabiska folkets motstà¥ndsallians
RAD-ATTAC, Tunisien
Kommunistiska Ungdomsunionen (KSM), Tjeckien
Kommunistiska Initiativet (KI), Österrike
KKE-ml, Grekland
Klaus von Raussendorff, Föreningen för
internationell solidariet (VIS), Tyskland
Klaus Hartmann, förbundsordförande för Tyska
fritänkarföreningen, Tyskland
Människors värdighet och rättigheter (HDR),
Duisburg, Tyskland
Föreningen Initiativ, Duisburg, Tyskland
Afghanistans vänsterradikaler

Topic
Archive
Topic
Archive