Site-Logo
Site Navigation

Med motståndet, för en rättvis fred i Mellanöstern

27. March 2007

Slutresolution frà¥n den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007

Palestina, Irak, Libanon, Afghanistan
Stöd motstà¥ndet!
Besegra USA-imperialismen, dess allierade i Europa och dess marionetter i Mellanöstern!

En historisk strid pà¥gà¥r Mellanöstern. Dess resultat kommer att bestämma framtiden för regionen och i slutänden ocksॠför mänskligheten i sin helhet.
Den imperialistiska offensiven – som leds av USA, stödjs av de andra imperialistiska banditerna och fà¥r hjälp av deras lokala hejdukar – började mot Afghanistan och kulminerade i invasionen av Irak. Dess syfte är là¥ngt större än att säkra västvärldens traditionella överhöghet.
Imperialismen, som har à¥terupptäckt sin inneboende kolonialistiska aptit, strävar efter att utöva sin makt direkt och obestritt.
Inom denna ram finns inget utrymme för varesig regeringar eller folk som vägrar att underkasta sig den amerikanska imperialismens despoti.
Imperialismen, som har försvarat sin aggressioner genom att pà¥stॠsig bekämpa “terrorismen” och “exportera demokrati”, har satt sin chauvinistiska “kamp mellan civilisationerna” i rörelse för ett nytt korstà¥g mot islam. Men det som de kallar “terrorism” är alla folkliga befrielserörelser, och deras “demokrati” är en kuliss för de diktaturer som de försörjer i sà¥dana arabiska länder som är dem underdà¥niga.
Angriparna höll fast vid illusionen att de hade vunnit genom att besegra de mot dem fientliga regeringarna i Afghanistan och Irak.
Men tvärtom har de uppmuntrat ett stà¥ndaktigt väpnat motstà¥nd som har fà¥tt allt starkare stöd och inte bara har tillfogat dem svidande nederlag men ocksॠkullkastat alla deras geostrategiska planer.
Det irakiska motstà¥ndet har, genom att lita till egna krafter, spelat en avgörande roll, trots det sॠkallade internationella samfundets fientlighet. Det har inte bara lagt grunden till sin kommande nationella frigörelse, utan ocksॠutgjort ett avgörande stöd till alla andra motstà¥ndsrörelser bland förtryckta folk världen över.
Därför fördömer vi de officiella försöken att isolera det irakiska folkets motstà¥nd. Vi uppmanar alla att kringॠdessa försök och att erkänna det irakiska motstà¥ndet som den enda legitima representanten för Iraks folk!
Det är oacceptabelt att Iran, som stà¥r under hot om krig frà¥n USA, stödjer Malikis marionettregim i Bagdad, som tillsammans med USA:s ockupanter fortsätter att massakrera det irakiska folkets motstà¥ndskämpar.
Det irakiska motstà¥ndets stridsrop har givit ytterligare stöd till det heroiska palestinska folket, som efter à¥rtionden av oupphörlig folkresning till och med har intensifierat sin kamp genom att driva sionisterna ut ur Gaza och rösta fram de krafter som inte svek den historiska mà¥lsättningen att befria hela Palestina.
Den sionistiska staten, imperialismens vakthund, angrep och invaderade ännu en gà¥ng Libanon i strid med folkrätten. Den hoppades kunna förändra styrkeförhà¥llandena till sin fördel. Istället led den ett förödande nederlag. Det nationella libanesiska motstà¥ndet, med Hezballah som sin spjutspets, vann faktiskt en seger som var av historisk och strategisk betydelse och allvarligt skadade “det nya Mellanöstern”, som USA och sionismen hade dragit upp planerna för.
Vi fördömer alla internationella försök att, som en tjänst à¥t Israel, avväpna motstà¥ndet i Libanon och vi fördömer USA:s och Franrikes försök att förhindra en lösning pॠLibanons inre problem genom att stödja en författningsstridig regering som inte representerar folket.
USA:s regim, som fortfarande är förblindad av sina övermodiga imperialistiska ansprà¥k, svarade genom att trappa upp sin krigshets.
Medan NATO har startat en folkmordisk offensiv mot de befriade omrà¥dena i Afghanistan, har USA i Irak utökat ockupationstrupperna i förhoppningen att därigenom kunna stoppa motstà¥ndets frammarsch, som hotar marionettregimen, och har även fortsatt att använda sig av kollaboratörsmiliser för att underblà¥sa inbördeskriget mellan olika delar av landets befolkning.
Till Libanon har USA och sionisterna, under beskydd av det ökända FN, fà¥tt Frankrike, Italien och Tyskland att sända trupper, som de nu hoppas kunna även där göra delaktiga i sina ständiga planer pॠatt utplà¥na det nationella motstà¥ndet och ställa Libanon under sitt förmyndarskap.
Sॠlänge USA och dess allierade inte drar tillbaka sina trupper frà¥n Mellanöstern och inte stänger sina baser, och sॠlänge de stödjer den sionistiska entiteten, kan det inte bli fred i regionen. Inget folk kan ge sina förtryckare fred. En rättvis fred är bara möjlig om befrielserörelserna segrar. För att segra behöver motstà¥ndsrörelserna konkret stöd frà¥n alla antiimperialistiska och demokratiska krafter i världen, men först av allt behöver de enas, samarbeta och fatta varandras händer i kampen. Deras fiende är en och den samma, liksom deras mà¥l.
Alla försök till splittring kommer att avvisas oavsett frà¥n vem de kan komma.
Vi kommer att arbeta hà¥rt för att vinna antikrigsrörelsen, den antikapitalistiska rörelsen och arbetarrörelsen för masskampen mot imperialismen och den sionistiska ockupationen och för att leda dem till ett antiimperialistiskt ställningstagande med fullt stöd för motstà¥ndet.
Vi eftersträvar att följa den väg som motstà¥ndet i Palestina, Afghanistan, Irak och Libanon har banat genom att ge và¥rt konkreta stöd till dessa rörelser och deras sammanhà¥llning. Denna sammanhà¥llning kommer – genom att bygga ett nätverk av antiimperialistiska krafter som agerar samfällt – att steg för steg föverkliga den möjlighet som förhoppningarna hos stora delar av de förtryckta folken och hos motstà¥ndsrörelserna i Syd och Nord, i Öst och Väst, förkroppsligar: en gemensam internationell antiimperialistisk allians.

Ner med ockuaptionen – ut med alla utländska trupper!
Krossa sionismen – för Palestinas fullständiga befrielse!
Stoppa USA-imperialismens permanenta och föregripande krig – nej till krigshoten mot Iran och Syrien!
Europa mà¥ste sluta stödja USA:s aggressioner!
Nej till sanktioner mot de som vägrar underordna sig västvärldens diktat!
Med motstà¥ndet, för en internationell antiimperialistisk front!

Utfärdat av presidiet för Chianciano-konferensen

(Översättning frà¥n engelska: Anders Püschel)

Topic
Archive