Site-Logo
Site Navigation

1000 forintot az iraki ellenállásnak!

29. November 2003

Már hà³napok teltek el azà³ta, hogy George W. Bush “uralkodà³” bejelentette a hadiállapot và©gà©t Irakban.
Az amerikai eràµk gyors gyàµzelme az iraki hadsereg felett – mely a felsൠvezetà©s kapitulácià³jának volt köszönhetൠBagdad và©delmà©nek kritikus pillanatában – azt a hitet à©bresztette az angol-amerikai támadà³kban, hogy teljes gyàµzelmet arattak. Az amerikai tájà©koztatási miniszter szavaibà³l arra következtettek, hogy bevettà©k Bagdadot.

Szolidaritási felhà­vás!

Most rajtunk a sor, hogy nevetsà©g tárgyává tegyük arroganciájukat.
A háború mà©g be sem fejezàµdött, à©s máris újra kezdtà©k. Csupán nà©hány nappal az iraki hadsereg összeomlását követàµen, gerillacsapatok indà­tottak támadást a megszállà³eràµk zsoldosai ellen. Nagy politikai à©s morális súllyal bà­rà³ vesztesà©geket okoznak, amitàµl nagyhatalmú amerikai katonák között a fà©lelem egyre terjed. Amint azt már Bejrút à©s Mogadishu bebizonyà­totta, a modern technolà³giai felszerelà©s nem elà©g a háború megnyerà©sà©hez.
Máris harcosok százai vesznek rà©szt a fegyveres ellenállási mozgalomban, à©s ez a szám tovább növekszik.
Bár a mà©dia arra tesz eràµfeszà­tà©seket, hogy diszkreditálja a gerillákat, nyilvánvalà³, hogy a lakosság szà©les körei támogatják àµket. Gyerekek ünnepelnek a tönkretett amerikai jármà»vek elàµtt, mà­g a megszállà³k azt gondolták, hogy àµket csillagos-sávos lobogà³k fogadják.
Most egy olyan mocsárban találták magukat, amely egy új Vietnámmá válhat.
Azonban az elnyomott nà©pek úgy à©rzik, hogy ez az ellenállás számukra egy álommá válhat.
Azt remà©lik, hogy egy nap a megszállà³knak nem csak Irakbà³l kell majd kivonulniuk, hanem minden megszállt országbà³l. Mi osztjuk ezt a remà©nyt, à©s támogatni akarjuk szolidaritásunkkal.

1000 forintot az iraki nà©pnek az ellenálláshoz!

Ezà©rt felhà­vunk minden antiimperialistát, aki ellenzi az amerikai birodalmat, mindenfajta ideolà³gia à©s vallási megkötà©s nà©lkül, hogy indà­tson nemzetközi gyà»jtà©st az iraki nemzeti ellenállási mozgalom támogatására: mindenkit arra kà©rünk, hogy 1000 forintot adományozzon az ellenállás támogatására. Az összegyà»jtött összeg felhasználásárà³l az alakulà³ban là©vൠiraki nemzeti ellenállási front határoz majd.

Kik a kezdemà©nyezàµk, kik a támogatà³k?

A mi támogatottunk ebben a kampányunkban az Iraki Kommunista Párt Hazafias Irányzata (IPA). Az IPA-t 1992-ben alapà­tották, azzal a cà©llal, hogy elàµmozdà­tsa az iraki demokratikus fejlàµdà©s lehetàµsà©gà©t. Az IPA elutasà­t minden külföldi intervencià³t Irakban. Ebbe a szà©les nemzeti összefogásba megtalálhatà³ak egyrà©szt politikai pártok, mint az arab Munkáspárt, az Arab Szocialista Mozgalom, a Kurd Iszlám Hadsereg à©s a Kurd Bà©kepárt, valamint független à­rà³k, újságà­rà³k, ügyvà©dek.
Az IPA cà©lja, hogy Irakban megvalà³suljon egy pluralista, demokratikus társadalmi rendszer, a különbözൠvallások à©s nà©pek azonos jogokkal bà­rjanak, mind politikai, mind szociális szempontbà³l.

Kà©rjük a bizottságokat, politikai, szociális à©s kulturális szervezeteket, csakúgy mint magánszemà©lyeket, akik támogatják ezt az indà­tványt, hogy là©pjenek kapcsolatba velünk.
Cà©lunk, szà©leskörà» nemzetközi kampányt indà­tani az iraki ellenállás támogatására, mely feltà©telezi a megfelelൠnemzetközi testület là©trehozását.
További informácià³à©rt, illetve a kampányhoz valà³ csatlakozás ügyà©ben kà©rjünk, keressen meg minket.
Antiimperialista Koordinácià³
www.antiimpieralista.org
magyar@antiimpieralista.org

Topic
Archive