Site-Logo
Site Navigation

Íllà­tsuk meg a vérontást Irakban!

21. December 2004

Akcià³felhà­vás a március 19-i agresszià³ à©vfordulà³jára

Hogy megtisztà­tsák a terepet a választási komà©diájukhoz, az angol-
amerikai megszállà³ csapatok újabb faji tisztogatás jellegà» tömeggyilkosságot követtek el. Azzal büntettà©k az ellenállà³ Falludzsa városát, hogy elvágták ellátási vonalait, földig rombolták foszfor à©s napalmbombákkal, ami több tà­zezer civil lakost gyilkolt meg.

Azzal a nem titkolt cà©llal követtà©k el ezt az emberisà©g ellenes bà»ntettet, hogy világos üzenetet küldjenek az ellenállà³ iraki nà©pnek: Egy új Drezdát csinálunk! Ha továbbra is ellenálltok a megszállásnak, egy új Hirosimával kiirtunk benneteket.

A választás tulajdonkà©ppen zsarolás. Aki nem fogadja el az amerikai stà­lusú demokráciát, azt kà­nzà³táborokba zárják vagy meggyilkolják. Pà©lda erre Abduljabbar al-Kubayasi, aki annak szentelte à©letà©t, hogy megprà³báljon az ellenállásnak politikai támogatást szerezni, az amerikai hadsereg elrabolta à©s azà³ta egyszerà»en eltà»ntnek nyilvánà­tották. Szabad à©s demokratikus választások csak azután lehetsà©gesek Irakban, hogy a megszállà³ csapatok elhagyták az országot, à­gy egyà©rtelmà», hogy a csalà³ választást bojkottálni kell.

Felhà­vunk minden demokratikus à©s antifasiszta embert, hogy và©dje meg az elnyomott iraki emberek jogát az önrendelkezà©shez à©s az elnyomással valà³ szembenálláshoz. Változtassuk az agresszià³ második à©vfordulà³ját a csapatkivonás melletti nemzetközi tiltakozás napjává. Ez az a közös pont, ami körül egyesülnünk kell.

Mint antiimperialisták mi egy határozott là©pà©ssel továbbmegyünk.
Kiállunk minden szenvedൠmellett, aki a magát Isten által kiválasztottnak tartà³ amerikai birodalom ellen küzd. Ez a birodalom úgy gondolja isteni küldetà©se, hogy và©gtelen megelàµzൠkeresztesháborút indà­tson minden ellenállás ellen, ami szembeáll az ൠtisztán kapitalista à©rdekeivel. Hogy válaszoljunk erre az emberisà©gellenes nyà­lt kihà­vásra: támogatnunk kell az iraki nà©p ellenállását ugyanúgy, ahogy a palesztin
vagy a venezuelai nà©pet támogatjuk, mivel ez rà©sze a globális felszabadà­tà³ mozgalomnak. Csak együtt gyàµzhetjük le az amerikai birodalmat, à©s ezzer indà­thatjuk el a küzdelmet a szabadság, egyenlàµsà©g, testvà©risà©g à©rtà©keià©rt.

Szüntessà©k meg Irak à©s Palesztina megszállását!
Nemet a választási szà­njátà©kra!
Engedjà©k szabadon az összes politikai- à©s hadifoglyot!
Le az Amerikai biordalommal à©s háborúival!
Támogassátok az iraki ellenállást!

Antiimperialista tábor
2004. december 5.

Topic
Archive