Site-Logo
Site Navigation

Az antiglobalista mozgalom válságáról

12. January 2005

Antiimperialista Tábor

1. Amià³ta 1999 decemberà©ben Seattle-ben megjelent a “Mozgalom a Globalizácià³ Ellen” kà©t különbözൠirányzatot foglalt magába. Az elsàµ, eràµsebb irányzat csak a globalizácià³ legrombolà³bb hatásaival veszi fel a küzdelmet à©s a neoliberalizmus azon vonatkozásaival, amik az eràµforrások egyenlàµtlen elosztásával járnak à©s a gazdagok által propagált “globalizácià³ fölülràµl”, “demokratikus globalizácià³” elkà©pzelà©s ellen. Ezáltal elfogadják a globalizátorok fൠpontjait, amiknek à©rtelmà©ben eljött az idàµ, hogy megszabadà­tsuk magunkat a nemzetállamoktà³l. Ezeket vagy szemà©tdombra valà³knak tekintik vagy valami olyannak, aminek a “fejlàµdà©se” jelenleg stagnál. A második, kisebb csoport, nemcsak leleplezi a globalizácià³ hatásait, de felhà­vja a figyelmet arra, hogy magábà³l a globalizácià³ vagy kapitalizmus a jellegà©bàµl fakad az egyre nagyobb szakadà©k a gazdagok à©s a szegà©nyek világa között.

2. Az USA-ban ez a megosztottság soha nem jelent meg a maga teljes mà©lysà©gà©ben, de amint a mozgalom elà©rte Eurà³pát ez az ellentmondás gyakran komoly mà©reteket öltött. A genovai megmozdulással 2001-ben a mozgalom súlypontja olyan fiatalok mozgà³sà­tására helyezàµdött, akik csak nemrà©giben kezdtek politizálni à©s ezzel együtt a tradicionális munkásmozgalmak a szociális fà³rum peremà©re szorultak. Az eurà³pai politikai tradà­cià³k miatt a különbsà©g a mà©rsà©keltek à©s a radikálisok között gyakran azt a rà©gi megosztást idà©zte vissza, ahol a reformisták vagy szociáldemokraták állnak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a forradalmi tradà­cià³k kà©pviselàµi. Mindazonáltal a radikális oldal nem annyira politikai programok szintjà©n jelenik meg, mint inkább a küzdelem eszközeiben különülnek el a mà©rsà©keltektàµl. A legradikálisabb szárnya a mozgalomnak minden demonstrácià³t a rendàµrsà©ggel valà³ összetà»zà©ssà© változtat, ami nagyszerà» mà©dialátványossággá teszi ezeket az esemà©nyeket. Mivel ez a radikalizmus csak külsàµsà©gekben nyilvánult meg, könnyà» volt a szociáldemokraták apparátusának, hogy megàµrizze a vezetà©st a mozgalom többsà©ge fölött. Ezt a vezetà©st nem közvetlenül gyakorolják, hanem számos vezetàµn à©s csoporton keresztül, amik vagy magábà³l a mozgalombà³l nàµttek ki vagy a poszt-68-as új baloldalbà³l eredeztetik magukat.

3. A szociális fà³rumok, amik úgy állà­tják be magukat, mint akik và©dik az egysà©get, látványosak à©s eràµsek, a valà³ságban csak fà³rumok vagy kis parlamentek, ahol a különbözൠpolitikai áramlatok egymással harcolnak, hogy hegemà³niát szerezzenek à©s következà©skà©ppen taktikai kompromisszumokat kötnek, hogy fenntartsák a mobilizácià³t. A Világszociális Fà³rum az egà©sz apparátusával együtt a kezdet kezdetà©tàµl fogva a szociáldemokraták foglya, ráadásul egy hierarchikus à©s antidemokratikus szervezet. Soha nem kà©pviselte a mozgalom sokszà­nà»sà©gà©t à©s radikalizmusát.

4. Az antiimperialista eràµknek à©s szervezeteknek az elnyomott à©s a fà©lgyarmat országokbà³l, ugyanúgy ahogy Eurà³pábà³l soha nem volt súlyukhoz mà©rt szavuk a Világszociális Fà³rumban. Ennek az az oka, hogy a hatalmon là©vൠeràµk kiszorà­tották àµket. A kezdet kezdetà©tàµl a Porto Alegre-i Világszociális Fà³rum a Brazil Munkáspárt vezetà©sà©vel kiszorà­tott minden olyan mozgalmat, ami fegyveres eszközökkel küzd az oligarchia à©s az imperialista rezsimek ellen. Ez a legsúlyosabban à©s a legtisztábban akkor mutatkozott meg, amikor a palesztin intifáda kitörà©sà©vel tisztán kirajzolà³dtak az antiimerialista mozgalom frontvonalai világszerte. Szeptember 11. után a mozgalom a szociáldemokraták álláspontjának megfelelàµen a “háború à©s a terrorizmus ellen” álláspontja vált uralkodà³vá, miközben az USA összeállà­totta hà­rhedt feketelistáját, amin nemcsak iszlám, hanem majdnem minden forradalmi szervezet szerepel.

5. A kiemelkedൠjelentàµsà©gà» pacifista záradà©k miatt visszautasà­tottuk, hogy csatlakozzunk a Világszociális Fà³rumhoz, noha tagjai vagyunk az összes antiglobalista mozgalomnak. Ez szüksà©ges döntà©s volt, ami helyesnek bizonyult. Ez a záradà©k nemcsak kizárja a harcos antiimperialistákat à©s az eurà³pai forradalmárokat, de azt is jelzi, hogy a szociáldemokrata apparátus tartja kezà©ben a döntà©seket a Világszociális Fà³rumban. Visszautasà­tják, hogy úgy jellemezzà©k a globalizácià³t, mint egy imperialista jelensà©get à©s nem akarnak hallani a birodalom szà­và©ben là©vൠszociális à©s polgárjogi harcok à©s a perifà©ria leghatározottabb antiimperialistáinak harca közötti összefüggà©sràµl.

6. Az iraki ellenállás volt az, ami kà©tvállra fektette az antiglobalista mozgalmat à©s elàµidà©zte az elkerülhetetlen válságot. Valà³jában az antiglobalista mozgalom volt a fàµszereplàµje a bà©kepárti à©s az angolszász agresszià³ elleni tömegdemonstrácià³knak, de amint a megszállà³k elfoglalták Bagdadot, a mozgalom lehanyatlott, noha a civil ellenállás kezdetà©vel egyre nagyobb szüksà©g lett volna rá . Csak egà©sz kis csoportok ismertà©k el az ellenállás jogosságát à©s mà©g kevesebb támogatta – azok is tà»rhetetlen kà©sà©ssel. A mozgalom legnagyobb pártja elhatárolà³dott a kà©rdà©stàµl: hallgatott à©s visszautasà­tott minden mozgà³sà­tást az ellenállás sikere à©rdekà©ben. Và©gül a Világszociális Fà³rum rejtett ellentmondásai felszà­nre törtek. A radikális frakcià³nak là©tre kellett jönnie à©s và©gül elà©rte, hogy elismerjà©k a jogosságát az ellenállásnak, noha annak támogatását nem sikerült elà©rnie.
A mi egyà©rtelmà» à©s szisztematikus kampányunknak köszönhetàµ, hogy az ellenállás gyökeret vert a mozgalomban, noha mà©g mindig vannak ellenzàµi egy ellenállás párti platform szervezà©sà©nek.

7. A mozgalom hanyatlása törà©st okozhat a Világszociális Fà³rumon belül. Ez a và©geredmà©ny nemcsakhogy kà­vánatos, de minden prà³bálkozás, hogy mestersà©gesen egybentartsák a mozgalmat bukásra van à­tà©lve. Noha az egysà©g szüksà©ges ez semmikà©ppen sem a szociáldemokraták fullasztà³ nyomása alatt kell megvalà³sà­tani. Ez csak világosabb lesz a következൠPorto Alegre-i gyà»là©s után. Ezt a Brazil Munkáspárt à©gisze alatt fogják megszervezni, ami teljesen alá fogja rendelni magát az internacionalista globalizácià³nak, ami ellen harcolni hivatott. Megformálva az igà©nyünket egy antiimperialista frontra az antiimperialista tábornak eràµsà­tenie kell az igà©nyeit azon követelà©sek felà©, amiket a szociáldemokraták által fà©kezett Világszociális Fà³rum elhagyott. Ez rendkà­vül nehà©z feladat, mivel azt a cà©lt tà»zi ki maga elà©, hogy összekösse à©s egyesà­tse azokat az ellenállà³ eràµket, amik az imperialista országokban là©teznek à©s azokat, amelyek az általuk elnyomott à©s meghà³dà­tott országokban, elsàµsorban Irakban à©s Palesztinában találhatà³k. Eme kapcsolat nà©lkül nincs esà©lye a gyàµzelemre sem az elfoglalt országban harcolà³knak, sem az imperialista országok változást akarà³ eràµinek.

Az Antiimperialista Tábor Politikai Bizottsága
2004. december 5

Topic
Archive