Site-Logo
Site Navigation

Felhà­vás az iraki ellenállás támogatásáért tartandó nemzetközi konferenciára

13. June 2005

2005. oktà³ber 1.-2., Rà³ma

Támogasd az iraki ellenállást!
Az Intifáda ötödik à©vfordulà³ja közeledtà©vel: Nemzetközi támogatást az iraki ellenállásnak!

Mi, alulà­rottak, egy nemzetközi konferenciát hà­vunk össze az iraki ellenállás támogatására 2005. oktà³ber 1-à©n à©s 2-án, ami egybeesik az Intifáda à©vfordulà³jával. A konferencia szà­nhelye Olaszország lesz, ahol a nà©pi ellenállás a legnagyobb volt a háború à©s a megszállás ellen, amà­g az olasz kormány az egyik legfontosabb szövetsà©gese volt az USA-nak.

Eràµs volt a tiltakozás a háború à©s a megszállás ellen. De most mindenkinek, aki eddig a háború à©s a megszállás ellen volt, ki kell nyilvánà­tania nyà­lt támogatását az iraki ellenállással, ami küzd a hazája felszabadà­tásáà©rt. Az nem lehetsà©ges, hogy egy oldalrà³l a megszállás ellen van valaki, másik oldalrà³l viszont nem támogatja à©s nem ismeri el a megszállà³k elà»zà©sà©à©rt küzdൠellenállást Irakban.

Felhà­vást teszünk közzà© az iraki nà©pi à©s fegyveres ellenállás teljes elismerà©sà©à©rt. Az iraki ellenállás magában foglal minden politikai vagy vallási ellenállást, ami az iraki haza felszabadà­tásáà©rt folyik.
Az imperialista megszállà³k elleni iraki ellenállás magában foglalja az ellenállás minden formáját, beleà©rtve a tüntetà©seket, a sztrájkokat, a civil engedetlensà©get, az eràµszakmentes nyà­lt akcià³kat à©s a fegyveres küzdelmet is. Az iraki nà©p ellenállása a megszállà³kkal szemben elválaszthatatlan rà©sze nemzetközi szinten is a nà©pi mozgalmaknak, amelynek cà©lja, hogy ellenálljon à©s harcoljon az imperializmus, a cionizmus à©s a reakcià³ minden formája ellen.

Sem az USA által kià­rt “választások”, sem a “demokrácia” nem tudja leplezni az igazságot. Az iraki bábok mögött az USA rezsimje áll, amit az Amerikai Nagykövetsà©g kà©pvisel a bagdadi “zöld zà³nában”. Amà­g ott “választási folyamatok” vannak, addig Irak olajforrásait kirabolják. A kulturális kincseit kizsákmányolják. Egyre több à©s több iraki nà©lkülözi az à©telt, a vizet à©s az áramot. Minden politikai ellenállást elnyomnak. A “választásokig” megteltek a börtönök à©s naponta ötven embert tartà³ztattak le.

Irak az arab nemzet szimbà³lumává vált, mint szenvedൠà©s mint ellenállà³. Az iraki ellenállás a vezetàµje az amerikai hegemà³nia elleni mozgalmaknak a Közel-Keleten à©s a világon is. Az ellenállás új remà©nyt adott a palesztin Intifádának, amely most öt à©ve kezdte meg az ellenállást a brutális cionista megszállással szemben. Új remà©nyt adott azoknak, akik menekülttáborokban laknak Libanonban, Szà­riában à©s Jordániában. Ösztönzi az arab tömegeket, akik harcolnak, hogy legyàµzzà©k az USA rezsimjà©t a Közel-Keleten.

Eràµt kell gyà»jtenünk az iraki ellenállás körà©, ami a fൠpà³lus, hogy megállà­tsuk az imperialisták támadását a Közel-Keleten. A küzdelem az iraki szabadságà©rt, nem csak az irakiak küzdelme, hanem az egà©sz világà©. Az iraki tömegek a “terv egy Új Amerikai à‰vszázadà©rt” program ellen harcolnak. Az iraki ellenállás miatt Bush à©s az amerikaiak nem tudták megtámadni Szà­riát, Koreát, Iránt à©s Venezuelát.

Az USA által vezetett imperialista erൠfalat prà³bált emelni egy rà©szràµl Irak à©s a Közel-Kelet közà©, másrà©szràµl a háború à©s globalizácià³ ellenes mozgalmak közà© a “civilizácià³k ütközà©se” à©s a “háború a terror ellen” jelszavak alatt Nyugaton. Megprà³bálják az iraki nà©p küzdelmà©t besározni azzal, hogy terroristáknak hà­vják àµket. Valà³jában ez az agresszià³ à©s a megszállás háborúja, ami illegális à©s büntetendàµ. Az iraki nà©p ellenállása ez ellen az illegális háború ellen, jogos à©s legitim.

Ezen a nemzetközi konferencián szeretnà©nk összehozni az iraki ellenállás kà©pviselàµit à©s a Közel-Keleten küzdൠembereket a háború-à©s globalizácià³ellenes mozgalmak kà©pviselàµivel. Remà©ljük ettàµl kezdve megeràµsödik az egysà©g az emberek között, akik küzdenek a nemzetek, a nemzetük önrendelkezà©sà©rt à©s a dolgozà³ emberekà©rt a Nyugaton, akik a kormányaik igája alatt szenvednek, amik külföldi vállalkozásokat csinálnak a háborúbà³l à©s a kizsákmányolásbà³l.

Támogasd à©s ismerd el az iraki ellenállást!
Szabadságot minden politikai fogolynak, vonják ki az összes külföldi csapatot Irakbà³l, jà³vátà©telt a megtorlásà©rt à©s a kizsákmányolásà©rt!
Küzdj az USA à©s Izrael közel-keleti hegemà³niája ellen az egà©sz, az iraki ellenállás gyàµzelmà©à©rt à©s a palesztin Intifádáà©rt!
Vidd el az ellenállás hangját a háború-, à©s globalizácià³ellenes mozgalmakba!

Topic
Archive