Site-Logo
Site Navigation

Nem lehet más a világ a mérsékelt baloldal vezetésével

30. April 2006

Nemzetközi antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³, május 4-7, Athà©n

Mivel a kapitalizmus válságos idÅ‘szakában à©lünk, à©s a világ minden táján ki vagyunk szolgáltatva a haszonnak, a munkások, az emberek à©lete az imperializmus à©s a kapitalizmus cà©lpontjává vált. Ezà©rt uralkodik a különbözÅ‘ fà³rumokon a – nem lehet más a világ a mà©rsà©kelt baloldal vezetà©sà©vel – újra à©s újra beigazolà³dà³ và©lemà©nye. Mi, a 2006. május 4-7-i, Athà©nban rendezendÅ‘ antiimperialista à©s antikapitalista találkozà³ szervezÅ‘i meghà­vunk:

Nemzeti à©s nemzetközi szinten minden tudatos munkást, fiatal aktivistát, szociális à©s politikai szervezetet, szakszervezetet, helyi lakost, minden bizottságot à©s társadalmi szövetsà©get nemzeti à©s nemzetközi szinten, hogy összehangoljuk törekvà©seinket akcià³nk sikereinek à©rdekà©ben, à©s azà©rt, hogy az emberek, a munkás osztály à©s a tömeg mozgalmak ellenállását újult erÅ‘vel kifejezzük.

– Abbà³l a cà©lbà³l, hogy visszautasà­tsunk minden nà©pámà­tást. Mert nem egy jobb válságkezelà©s vagy “emberibb globalizácià³rà³l” szà³là³ à­gà©retek kellenek.

– Azà©rt, hogy bebizonyà­tsuk: az imperialista erÅ‘k háborús uszà­tà³ politikájának – amelyà©rt elsÅ‘sorban az Egyesült Íllamok a felelÅ‘s, az Eurà³pai Unià³ pedig bűnrà©szessà© vált – az a cà©lja, hogy újra felossza a világot. Ezt szolgálja:

– az antiterrorista hisztà©ria
– a guantanamà³i bázis
– az antikommunista kampány
– a demokratikus jogok megsemmisà­tà©se
– a munkások, a szegà©ny- à©s közà©pparaszti rà©tegek, a fiatalok, a bevándorlà³k, a nÅ‘k à©s a kisebbsà©gek embertelen kizsákmányolása. A heves fosztogatà³ politika, a privatizácià³k, az embargà³k, a rasszizmus, az elnyomás, à©s a kirekesztettsà©g – vagyis a modern kapitalista à©s imperialista barbarizmus – rabszolgává tette Å‘ket.

A kapitalizmus nem fog “megjavulni”, nem lesz “emberibb”. Meg kell dönteni!

à‰ppen ezà©rt, hogy felülkerekedjünk a kizsákmányoláson, a sikkasztásokon à©s a kà©pmutatáson az kell, hogy az emberek hallassák a hangjukat, forradalmi megmozdulásokat szervezzenek, mint ahogy ezt tettà©k Seattle-ben, Genovában à©s más kapitalista nagyvárosokban.

Olyan megmozdulásokat, amelyek nem vetik alá magukat a szociáldemokráciának à©s az “alternatà­v eurà³pai pà³lus” eszmà©inek à©s szembeszállnak az imperializmussal, kapitalizmussal, háborúval à©s minden reakcià³s erÅ‘vel.

– Azà©rt, hogy egyà©rtelműen kiálljunk az iraki nà©p hÅ‘sies ellenállása mellet, amely mà©lyà­ti a kapitalizmus válságát à©s csapást mà©r az Egyesült Íllamokra; hogy szolidaritásunkrà³l biztosà­tsuk a szabadságáà©rt küzdÅ‘ palesztin nà©pet, a venezuelai embereket, Bolà­viát à©s egà©sz Latin-Amerikát, a nepáli forradalmárokat, a Fülöp-szigeteken harcolà³ embereket, a török à©s kurd embereket à©s a ciprusi nà©pet, amely Kofi Anan, az ENSZ elnökà©nek terve ellen küzd.

– Azà©rt, hogy megerÅ‘sà­tsük az EU-alkotmány ellen küzdÅ‘ tömegeket, hogy támogassuk a lázadà³ párizsi fiatalokat à©s munkásokat, à©s elÅ‘remozdà­tsuk a sztrájkokat à©s tömegmozgalmakat valamint a munkások szervezÅ‘dà©sà©t Eurà³pában à©s világszerte.

– Azà©rt, hogy elà­tà©ljük a hazánkbeli burzsoá, imperialista, kapitalista à©s embertelen politikát, amelyet a mindenkori kormány folytat.

– Azà©rt, hogy kinyilvánà­tsuk a lehetÅ‘ legerÅ‘sebb elkötelezettsà©günket, megerÅ‘sà­tsük egysà©ges tevà©kenysà©günket, együttesen, mindenhol, minden szinten: a gyárakban, a szakszervezetekben, egyesületekben, az egyetemeken à©s a környezetünkben. Ugyanakkor úgy hisszük, hogy szüksà©ges nà©ha engedni, hogy kà©pesek legyünk egymással megállapodni, hogy megvà©djük elveinket.

Együtt à©rzünk à©s együttműködünk minden munkással, fiatal aktivistával, radikálissal, a szociáldemokrácia à©s más erÅ‘k által elnyomottakkal, hogy a jövÅ‘ csatáit megnyerjük.

Alakà­tani akarunk egy új radikális oldalt, egy független nemzetközi antiimperialista – antikapitalista mozgalmat, amelynek cà©lja, hogy a munkásoknak à©s minden elnyomott embernek szociális à©s politikai szabadságot nyújtà³ világà©rt harcoljon.

– szakszervezeti tagok, városi mozgalmak, fiatalok egyesületei, People’s Militant Movements, Class Marsh, Militant Movement
– Revolutionary Workers Party (RWP)
– Revolutionary Communist Movement of Greece (RCMG)
– Communist Party of Greece (Marxista-Leninista) (CPG(m-l))
– Radical Left Front (RLF)
– New Left Current (NLC)
– Youth – Communist Liberation
– Ecologists-Alternatives”

Topic
Archive