Site-Logo
Site Navigation

Urruñából a kapitalista Európai Unió ellen

25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozataAz eràµk gyülekeztek az Antiimperialista Táborban Assisiben, 2004 augusztusában, progresszà­v à©s forradalmi pártok hà­vására szervezetek, kollektà­vák, csoportok à©s mozgalmak jelentek meg, hogy tanulmányozzák a javaslatot, amelyet az Urruñai konferencia tett Euskal Herria területà©n (Baszkföldön) 2004 júniusában. A nyilatkozat, amelyet a Batasuna baszk politikai alakulat tett közzà© az eurà³pai antikapitalista baloldal egysà©gbe kovácsolását cà©lozza meg, azt a baloldalt, amelyik "balrább" helyezkedik el a reformista szociáldemokratáktà³l à©s kommunistáktà³l. A cà©lja egy terjedelmes áramlat là©trehozása a kapitalista Eurà³pa à©s annak alkotmánya ellen, amelyet a nà©pek … [read more]

A nyomorultak hangját nem lehet elnyomni, az arab-iszlám és a bolivari ellenállás újabb lépé

25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozataIlyen antiterrorista boszorkányüldözà©s közepette maga a tà©ny is nagy siker, hogy az Antiimperialista Tábort Olaszországban közelebbràµl Assisiben rendezhettük meg augusztus 2. à©s 6. között. Miközben az olasz kormány nagy amerikai testvà©rà©vel közösen prà³bál và©get vetni az iraki nà©p hàµsi szabadságharcának, otthon csà­rájában prà³bálja meg elfojtani az összes olyan prà³bálkozást, amelyik segà­teni merà©szel az iraki ellenállásnak. Ezáltal kà©tszeresen tapossák sárba a demokráciát: az egyik oldalon a nemzeti önmeghatározáshoz valà³ alapvetൠdemokratikus jogot tiporják, amelyà©rt az iraki nà©p harcol à©s amelyet nemzetközi jog is và©d; à©s a másik … [read more]

Nemzetközi akciónap az iraki ellenállásért

21/6/2004
Nemzetközi demonstrácià³ 2004. szeptember 25-à©nNemzetközi akcià³nap az iraki ellenállásà©rtIrakban a harc törtà©nelmi fontosságú. Az agresszià³ à©s az embargà³ kà©tmillià³ áldozatot követelt à©s feldúlt egy egà©sz országot. Így az iraki emberek szembesültek az USA à©s szövetsà©gesei brutális à©s jogtalan megszállásával az. Az irakiak hàµsi ellenállása az angol-amerikai megszállà³kkal szemben törvà©nyes, amennyiben a nemzetközi jogot vesszük figyelembe, beleà©rtve a jogot a fegyveres ellenállásra. Joguk van a saját nemzeti önállà³ságukhoz à©s szuverenitásukhoz. De a tà©t sokkal nagyobb, nevezetesen az USA megprà³bálja là©trehozni globális birodalmát az embersà©ges jövൠjelszavával.Az iraki nà©p … [read more]

Egy "Szabad Irak" Bizottság létrehozásáért

21/6/2004
Támogassuk az iraki ellenállást az amerikai hà³dà­tà³kkal szemben! EGY "SZABAD IRAK" BIZOTTSÍG Là‰TREHOZÍSÍà‰RT!Támogassuk az iraki ellenállást az amerikai hà³dà­tà³kkal szemben!Több mint egy à©vtized után, az ENSZ által fedezett genocà­dum, amelyet az iraki nà©pen követtek el az angol-amerikai hà³dà­tà³k, a demokratikus önrendelkezà©s jogának súlyos megsà©rtà©sà©vel megszállta Irakot.Ezt a bà»ntettet nemcsak a világ nà©peinek nagytöbbsà©ge ellenezte, hanem az Egyesült Íllamok nà©hány termà©szetes szövetsà©gese is.Mindenki számára egyà©rtelmà», hogy a háború indoklása csakis olcsà³ rágalmakra alapult……Amà­g Irak szinte teljesen fegyvertelen volt, addig Izrael à©s az USA tömegpusztà­tà³ … [read more]

A 2004-es Antiimperialista Tábor programtervezete

21/5/2004
2004. augusztus 2.-7., Assis, OlaszországA 2004-es Antiimperialista Tábor programtervezeteAssisi, Olaszország, 2004. augusztus 2.-7."Az ellenállás nem terrorizmus"Az Antiimperialista Koordinácià³, a Forradalmi Nà©pi Felszabadà­tási Front (DHKC, Törökország) szervezà©sà©ben, akiket el akartak hallgattatni az antidemokratikus eràµk, az április elsejei akcià³jukkal, amikor letartà³ztatták a fenti szervezetek vezetàµit. Ajánljuk ezt a rendezvà©nyt, a "perugiai ötöknek", Moreno Paquinellinek, Maria Grazia Ardizzonà©nak, Alessia Monteverdinek, Avni Ernek à©s Zeynep Kilicnek, akiket az iraki ellenállás támogatásáà©rt à©s az amerikai birodalom elleni küzdelmükà©rt tartà³ztattak le, ezzel durván megsà©rtve az alapvetൠdemokratikus jogokat … [read more]

Ellenállás és remény

21/5/2004
Felhà­vás a 2004-es Antiimperialista TáborraELLENÍLLÍS à‰S REMà‰NYFelhà­vás a 2004-es Antiimperialista TáborraOlaszország, Assisi, 2004. augusztus 2.-7.Az emberisà©g fà©lelemben vonatozik a mà©lysà©g felà©. Ez a mà©lysà©g a kegyetlenül và­vott globális háború. A vonatot az Amerikai Egyesült Íllamok vezeti, helyesebben az a kalandor csoport, amely halott à©s nà©ma világrà³l álmodik, melynek egyetlen istene a dollár; egyetlen zászlà³ja a csillagos-sávos à©s egyetlen nyelve az amerikai elnyomás.Ezeket a kalandorokat egy olyan látomás vezà©rli, amely nem ismer kompromisszumokat vagy fà©lmegoldásokat: "civilizácià³k összecsapása" nem csupán az iszlámmal valà³ összecsapást jelenti, hanem bárki mással, aki hisz a nà©pek … [read more]

Vessenek véget a megszállásának – szabadságot Iraknak!

10/12/2003
Vessenek và©get a megszállásának – szabadságot Iraknak!Január 17-à©n lesz tizenharmadik à©ve, hogy megindult az USA támadása Irak ellen 1991-ben.Nekünk most kà©tszeres okunk is van megemlà©kezni az elsൠöbölháborúrà³l, tiltakozva az idà©n, 2003. márciusában megindà­tott új háborúrà³l à©s Irak megszállásárà³l az Egyesült Íllamok à©s szövetsà©gesei rà©szà©ràµl. A nemzetközi ellenállási mozgalom – amelynek mi is rà©szei vagyunk - fel kà­ván szà³lalni az Egyesült Íllamok folyamatos háborús politikája à©s a gyarmati megszállás ellen.Nem lehet bà©ke Irakban à©s a környezൠtà©rsà©gben, ameddig a mindennapokat áthatja a megszállás à©s az elnyomás. Számtalan pà©lda van a törtà©nelemben –a … [read more]

1000 forintot az iraki ellenállásnak!

29/11/2003
Már hà³napok teltek el azà³ta, hogy George W. Bush "uralkodà³" bejelentette a hadiállapot và©gà©t Irakban.Az amerikai eràµk gyors gyàµzelme az iraki hadsereg felett – mely a felsൠvezetà©s kapitulácià³jának volt köszönhetൠBagdad và©delmà©nek kritikus pillanatában – azt a hitet à©bresztette az angol-amerikai támadà³kban, hogy teljes gyàµzelmet arattak. Az amerikai tájà©koztatási miniszter szavaibà³l arra következtettek, hogy bevettà©k Bagdadot. Szolidaritási felhà­vás!Most rajtunk a sor, hogy nevetsà©g tárgyává tegyük arroganciájukat. A háború mà©g be sem fejezàµdött, à©s máris újra kezdtà©k. Csupán nà©hány nappal az iraki hadsereg összeomlását követàµen, gerillacsapatok indà­tottak támadást a … [read more]

El a kezekkel az Antiimperialista Tábortól!

29/11/2003
Amià³ta az Antiimperialista Tábor a Bush-fà©le feketelistát leleplezte, a nemzeti felszabadà­tà³ mozgalmakat và©delmà©be vette, az iraki ellenállást az angol-amerikai megszállással szemben pà©nzsegà©llyel kà­vánja támogatni, azà³ta folyamatos lett az antiimperialisták megbà©lyegzà©se, támadása.A palesztin nà©p meg nem alkuvà³ và©delmà©à©rt a cionista-barát sajtà³ Nà©metországban, Ausztriában à©s Magyarországon antiszemitizmussal vádolt meg minket.A legutà³bbi hazugság Olaszországbà³l, az Antiimperialista Tábor à©s a hatalmas Amerika-ellenes mozgalom szülàµhelyà©ràµl valà³. Az elkà©pesztൠvád, hogy összejátszanak a fasisztákkal.Ezeknek a támadásoknak egy cà©ljuk van, hogy megsemmisà­tsà©k az … [read more]

Antiimperialista szeminárium: Magyarország és az amerikai birodalom.

6/10/2003
Pà©cs, 2003. december 13.-14.Antiimperialista szeminárium:Magyarország à©s az amerikai birodalom.Pà©cs, 2003. december 13.-14.(az osztrák Antiimperialista Koordinácià³ à©s a magyar Baloldali Front szervezà©sà©ben)Szombat, december 13.10.00: Az Antiimperialista Tábor à©s a Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetsà©g bemutatkozása.11.00: Amerikanizmus à©s antiimperializmus.13.00: Ebà©d.14.30: A globalizácià³-ellenes mozgalmak à©s a "terror-elleni háború".16.30: Szünet.17.00: Az iraki ellenállás az USA-megszállással szemben.19.30: Vacsora.21.00: NO-Global Party.Vasárnap, december 14.10.00: A kapitalista Magyarország à©s a baloldal.12.00: Szünet.12.30: Magyarország à©s az EU keleti bàµvà­tà©se.14.30: Ebà©d.Jelentkezà©s à©s … [read more]

Sajtóhà­rek az Antiimperialista Táborról és a Baloldali Front részvételéràµl

3/10/2003
a polgári sajtà³ támadásaiSzolidaritás a terroristákkal?Nà©pszabadság …• 2003. szeptember 20. …• Szerzàµ: Seres Lászlà³Az olaszországi Assisiben a hà³nap elejà©n megtartott "antiimperialista tábor" rà©sztvevàµi hitet tettek a kapitalizmus, a cionizmus à©s az "amerikai imperializmus" elleni fegyveres harc támogatása mellett. Helytállà³aknak bizonyultak lapunk július 12-i, elàµzetes informácià³i: az assisi táborban az eurà³pai szà©lsàµbaloldali szervezetek kà©pviselàµi mellett ott voltak a nemzetközi terrorizmus feketelistáján szereplൠcsoportok (a palesztin PFLP), marxista "felszabadà­tási szervezetek" (mint a török DHKP) kà©pviselàµi, valamint a háborús bà»nökkel vádolt Milosevics szerb elnök hà­vei is. A … [read more]

Íllà­tsák meg az amerikai hadjáratot! Vessenek véget Irak megszállásának! Szabadságot Palesz

25/9/2003
Tisztelt Asszonyom, tisztelt Uram!Mellà©keltem megküldjük Önöknek a Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetsà©g által, 2003. szeptember 27-à©n, szombaton, 16.00 à³rai kezdettel meghirdetett demonstrácià³ felhà­vását.Szeptember 27-à©n lesz a II. palesztin Intifáda 3. à©vfordulà³ja, amikor is szervezetünk szolidaritási bà©kemenetet kà­ván tartani. Petà­cià³t kà­vánunk eljuttatni az Izraeli nagykövetsà©ghez, amelynek szövegà©t mind a Palesztin, mind az Izraeli nagykövetsà©g elàµtt ismertetjük a megjelentekkel is.Ezen akcià³nkkal is tiltakozni kà­vánunk a palesztin területek megszállása, az iraki háború ellen.A tiltakozásunkhoz várjuk minden bà©keszeretàµ, humanista, antirasszista ember csatlakozását, akik fel … [read more]

Protiv novog americkog fasizma!

16/7/2003
Odupreti se napadu Svo nase delo je borbeni krik protiv imperijalizma. To je poziv na jedinstvo Naroda protiv velikog neprijatelja covecanstva:Sjedinjenih Americkih DrzavaErnesto Che GuevaraZa internacionalni front protiv americkog imperijalizma! Niko nije mogao spreciti Sjedinjene Americhe Drzave da ponovo vode rat protiv Iraka, ni najveci mirovni pokret zadnjih decenija, niti opozicija Ujedinjenih Nacija, pa cak ni mnogi istorijski saveznici USA. Iz "Bele kuce" je otvoreno receno, da ce odstraniti sve i svakog, ko se njihovim strategijskim planovima suprotstavi. Sastavni deo tih planava je odbrana momentalnog monopolarnog svetskog poretka koji je od globalnih mocnika USA zabelezen. Doktrina neprekidnog preventivnog rata prikriva zapravo mnogo abiciozniji cilj: stvarni Americki … [read more]

Verd vissza a tamadast

16/7/2003
A 2003. à©vi Antiimperialista tábor felhà­vása"Minden cselekedetünk csatakiáltás az imperializmus ellen à©s harci indulà³ a nà©pek egysà©gà©à©rt az emberisà©g nagy ellensà©gà©vel, az Amerikai Egyesült Íllamokkal szemben."Ernesto Che GuevaraMindazok nemzetközi frontja à©rdekà©ben, akik az új amerikai fasizmus ellen harcolnak!Az elmúlt à©vtizedek legnagyobb bà©kemozgalma, az Egyesült Nemzetek Szervezete à©s legtöbb törtà©nelmi szövetsà©gesük tiltakozása sem akadályozta meg az új USA agresszià³t Irak ellen. A Fehà©rház nyà­ltan kijelentette, hogy a stratà©giai terveik útjában állà³ valamennyi akadályt felszámolja, mely láthatà³lag a jelenlegi, az Egyesült Íllamok globális dominanciájával fà©mjelzett egypà³lusú … [read more]

Urruñából a kapitalista Európai Unió ellen

25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozataAz eràµk gyülekeztek az Antiimperialista Táborban Assisiben, 2004 augusztusában, progresszà­v à©s forradalmi pártok hà­vására szervezetek, kollektà­vák, csoportok à©s mozgalmak jelentek meg, hogy tanulmányozzák a javaslatot, amelyet az Urruñai konferencia tett Euskal Herria területà©n (Baszkföldön) 2004 júniusában. A nyilatkozat, amelyet a Batasuna baszk politikai alakulat tett közzà© az eurà³pai antikapitalista baloldal egysà©gbe kovácsolását cà©lozza meg, azt a baloldalt, amelyik "balrább" helyezkedik el a reformista szociáldemokratáktà³l à©s kommunistáktà³l. A cà©lja egy terjedelmes áramlat là©trehozása a kapitalista Eurà³pa à©s annak alkotmánya ellen, amelyet a nà©pek … [read more]

A nyomorultak hangját nem lehet elnyomni, az arab-iszlám és a bolivari ellenállás újabb lépé

25/8/2004
A 2004-es Antiimperialista Tábor zárà³nyilatkozataIlyen antiterrorista boszorkányüldözà©s közepette maga a tà©ny is nagy siker, hogy az Antiimperialista Tábort Olaszországban közelebbràµl Assisiben rendezhettük meg augusztus 2. à©s 6. között. Miközben az olasz kormány nagy amerikai testvà©rà©vel közösen prà³bál và©get vetni az iraki nà©p hàµsi szabadságharcának, otthon csà­rájában prà³bálja meg elfojtani az összes olyan prà³bálkozást, amelyik segà­teni merà©szel az iraki ellenállásnak. Ezáltal kà©tszeresen tapossák sárba a demokráciát: az egyik oldalon a nemzeti önmeghatározáshoz valà³ alapvetൠdemokratikus jogot tiporják, amelyà©rt az iraki nà©p harcol à©s amelyet nemzetközi jog is và©d; à©s a másik … [read more]

Nemzetközi akciónap az iraki ellenállásért

21/6/2004
Nemzetközi demonstrácià³ 2004. szeptember 25-à©nNemzetközi akcià³nap az iraki ellenállásà©rtIrakban a harc törtà©nelmi fontosságú. Az agresszià³ à©s az embargà³ kà©tmillià³ áldozatot követelt à©s feldúlt egy egà©sz országot. Így az iraki emberek szembesültek az USA à©s szövetsà©gesei brutális à©s jogtalan megszállásával az. Az irakiak hàµsi ellenállása az angol-amerikai megszállà³kkal szemben törvà©nyes, amennyiben a nemzetközi jogot vesszük figyelembe, beleà©rtve a jogot a fegyveres ellenállásra. Joguk van a saját nemzeti önállà³ságukhoz à©s szuverenitásukhoz. De a tà©t sokkal nagyobb, nevezetesen az USA megprà³bálja là©trehozni globális birodalmát az embersà©ges jövൠjelszavával.Az iraki nà©p … [read more]

Egy "Szabad Irak" Bizottság létrehozásáért

21/6/2004
Támogassuk az iraki ellenállást az amerikai hà³dà­tà³kkal szemben! EGY "SZABAD IRAK" BIZOTTSÍG Là‰TREHOZÍSÍà‰RT!Támogassuk az iraki ellenállást az amerikai hà³dà­tà³kkal szemben!Több mint egy à©vtized után, az ENSZ által fedezett genocà­dum, amelyet az iraki nà©pen követtek el az angol-amerikai hà³dà­tà³k, a demokratikus önrendelkezà©s jogának súlyos megsà©rtà©sà©vel megszállta Irakot.Ezt a bà»ntettet nemcsak a világ nà©peinek nagytöbbsà©ge ellenezte, hanem az Egyesült Íllamok nà©hány termà©szetes szövetsà©gese is.Mindenki számára egyà©rtelmà», hogy a háború indoklása csakis olcsà³ rágalmakra alapult……Amà­g Irak szinte teljesen fegyvertelen volt, addig Izrael à©s az USA tömegpusztà­tà³ … [read more]

A 2004-es Antiimperialista Tábor programtervezete

21/5/2004
2004. augusztus 2.-7., Assis, OlaszországA 2004-es Antiimperialista Tábor programtervezeteAssisi, Olaszország, 2004. augusztus 2.-7."Az ellenállás nem terrorizmus"Az Antiimperialista Koordinácià³, a Forradalmi Nà©pi Felszabadà­tási Front (DHKC, Törökország) szervezà©sà©ben, akiket el akartak hallgattatni az antidemokratikus eràµk, az április elsejei akcià³jukkal, amikor letartà³ztatták a fenti szervezetek vezetàµit. Ajánljuk ezt a rendezvà©nyt, a "perugiai ötöknek", Moreno Paquinellinek, Maria Grazia Ardizzonà©nak, Alessia Monteverdinek, Avni Ernek à©s Zeynep Kilicnek, akiket az iraki ellenállás támogatásáà©rt à©s az amerikai birodalom elleni küzdelmükà©rt tartà³ztattak le, ezzel durván megsà©rtve az alapvetൠdemokratikus jogokat … [read more]

Ellenállás és remény

21/5/2004
Felhà­vás a 2004-es Antiimperialista TáborraELLENÍLLÍS à‰S REMà‰NYFelhà­vás a 2004-es Antiimperialista TáborraOlaszország, Assisi, 2004. augusztus 2.-7.Az emberisà©g fà©lelemben vonatozik a mà©lysà©g felà©. Ez a mà©lysà©g a kegyetlenül và­vott globális háború. A vonatot az Amerikai Egyesült Íllamok vezeti, helyesebben az a kalandor csoport, amely halott à©s nà©ma világrà³l álmodik, melynek egyetlen istene a dollár; egyetlen zászlà³ja a csillagos-sávos à©s egyetlen nyelve az amerikai elnyomás.Ezeket a kalandorokat egy olyan látomás vezà©rli, amely nem ismer kompromisszumokat vagy fà©lmegoldásokat: "civilizácià³k összecsapása" nem csupán az iszlámmal valà³ összecsapást jelenti, hanem bárki mással, aki hisz a nà©pek … [read more]

Vessenek véget a megszállásának – szabadságot Iraknak!

10/12/2003
Vessenek và©get a megszállásának – szabadságot Iraknak!Január 17-à©n lesz tizenharmadik à©ve, hogy megindult az USA támadása Irak ellen 1991-ben.Nekünk most kà©tszeres okunk is van megemlà©kezni az elsൠöbölháborúrà³l, tiltakozva az idà©n, 2003. márciusában megindà­tott új háborúrà³l à©s Irak megszállásárà³l az Egyesült Íllamok à©s szövetsà©gesei rà©szà©ràµl. A nemzetközi ellenállási mozgalom – amelynek mi is rà©szei vagyunk - fel kà­ván szà³lalni az Egyesült Íllamok folyamatos háborús politikája à©s a gyarmati megszállás ellen.Nem lehet bà©ke Irakban à©s a környezൠtà©rsà©gben, ameddig a mindennapokat áthatja a megszállás à©s az elnyomás. Számtalan pà©lda van a törtà©nelemben –a … [read more]

1000 forintot az iraki ellenállásnak!

29/11/2003
Már hà³napok teltek el azà³ta, hogy George W. Bush "uralkodà³" bejelentette a hadiállapot và©gà©t Irakban.Az amerikai eràµk gyors gyàµzelme az iraki hadsereg felett – mely a felsൠvezetà©s kapitulácià³jának volt köszönhetൠBagdad và©delmà©nek kritikus pillanatában – azt a hitet à©bresztette az angol-amerikai támadà³kban, hogy teljes gyàµzelmet arattak. Az amerikai tájà©koztatási miniszter szavaibà³l arra következtettek, hogy bevettà©k Bagdadot. Szolidaritási felhà­vás!Most rajtunk a sor, hogy nevetsà©g tárgyává tegyük arroganciájukat. A háború mà©g be sem fejezàµdött, à©s máris újra kezdtà©k. Csupán nà©hány nappal az iraki hadsereg összeomlását követàµen, gerillacsapatok indà­tottak támadást a … [read more]

El a kezekkel az Antiimperialista Tábortól!

29/11/2003
Amià³ta az Antiimperialista Tábor a Bush-fà©le feketelistát leleplezte, a nemzeti felszabadà­tà³ mozgalmakat và©delmà©be vette, az iraki ellenállást az angol-amerikai megszállással szemben pà©nzsegà©llyel kà­vánja támogatni, azà³ta folyamatos lett az antiimperialisták megbà©lyegzà©se, támadása.A palesztin nà©p meg nem alkuvà³ và©delmà©à©rt a cionista-barát sajtà³ Nà©metországban, Ausztriában à©s Magyarországon antiszemitizmussal vádolt meg minket.A legutà³bbi hazugság Olaszországbà³l, az Antiimperialista Tábor à©s a hatalmas Amerika-ellenes mozgalom szülàµhelyà©ràµl valà³. Az elkà©pesztൠvád, hogy összejátszanak a fasisztákkal.Ezeknek a támadásoknak egy cà©ljuk van, hogy megsemmisà­tsà©k az … [read more]

Antiimperialista szeminárium: Magyarország és az amerikai birodalom.

6/10/2003
Pà©cs, 2003. december 13.-14.Antiimperialista szeminárium:Magyarország à©s az amerikai birodalom.Pà©cs, 2003. december 13.-14.(az osztrák Antiimperialista Koordinácià³ à©s a magyar Baloldali Front szervezà©sà©ben)Szombat, december 13.10.00: Az Antiimperialista Tábor à©s a Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetsà©g bemutatkozása.11.00: Amerikanizmus à©s antiimperializmus.13.00: Ebà©d.14.30: A globalizácià³-ellenes mozgalmak à©s a "terror-elleni háború".16.30: Szünet.17.00: Az iraki ellenállás az USA-megszállással szemben.19.30: Vacsora.21.00: NO-Global Party.Vasárnap, december 14.10.00: A kapitalista Magyarország à©s a baloldal.12.00: Szünet.12.30: Magyarország à©s az EU keleti bàµvà­tà©se.14.30: Ebà©d.Jelentkezà©s à©s … [read more]

Sajtóhà­rek az Antiimperialista Táborról és a Baloldali Front részvételéràµl

3/10/2003
a polgári sajtà³ támadásaiSzolidaritás a terroristákkal?Nà©pszabadság …• 2003. szeptember 20. …• Szerzàµ: Seres Lászlà³Az olaszországi Assisiben a hà³nap elejà©n megtartott "antiimperialista tábor" rà©sztvevàµi hitet tettek a kapitalizmus, a cionizmus à©s az "amerikai imperializmus" elleni fegyveres harc támogatása mellett. Helytállà³aknak bizonyultak lapunk július 12-i, elàµzetes informácià³i: az assisi táborban az eurà³pai szà©lsàµbaloldali szervezetek kà©pviselàµi mellett ott voltak a nemzetközi terrorizmus feketelistáján szereplൠcsoportok (a palesztin PFLP), marxista "felszabadà­tási szervezetek" (mint a török DHKP) kà©pviselàµi, valamint a háborús bà»nökkel vádolt Milosevics szerb elnök hà­vei is. A … [read more]

Íllà­tsák meg az amerikai hadjáratot! Vessenek véget Irak megszállásának! Szabadságot Palesz

25/9/2003
Tisztelt Asszonyom, tisztelt Uram!Mellà©keltem megküldjük Önöknek a Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetsà©g által, 2003. szeptember 27-à©n, szombaton, 16.00 à³rai kezdettel meghirdetett demonstrácià³ felhà­vását.Szeptember 27-à©n lesz a II. palesztin Intifáda 3. à©vfordulà³ja, amikor is szervezetünk szolidaritási bà©kemenetet kà­ván tartani. Petà­cià³t kà­vánunk eljuttatni az Izraeli nagykövetsà©ghez, amelynek szövegà©t mind a Palesztin, mind az Izraeli nagykövetsà©g elàµtt ismertetjük a megjelentekkel is.Ezen akcià³nkkal is tiltakozni kà­vánunk a palesztin területek megszállása, az iraki háború ellen.A tiltakozásunkhoz várjuk minden bà©keszeretàµ, humanista, antirasszista ember csatlakozását, akik fel … [read more]

Protiv novog americkog fasizma!

16/7/2003
Odupreti se napadu Svo nase delo je borbeni krik protiv imperijalizma. To je poziv na jedinstvo Naroda protiv velikog neprijatelja covecanstva:Sjedinjenih Americkih DrzavaErnesto Che GuevaraZa internacionalni front protiv americkog imperijalizma! Niko nije mogao spreciti Sjedinjene Americhe Drzave da ponovo vode rat protiv Iraka, ni najveci mirovni pokret zadnjih decenija, niti opozicija Ujedinjenih Nacija, pa cak ni mnogi istorijski saveznici USA. Iz "Bele kuce" je otvoreno receno, da ce odstraniti sve i svakog, ko se njihovim strategijskim planovima suprotstavi. Sastavni deo tih planava je odbrana momentalnog monopolarnog svetskog poretka koji je od globalnih mocnika USA zabelezen. Doktrina neprekidnog preventivnog rata prikriva zapravo mnogo abiciozniji cilj: stvarni Americki … [read more]

Verd vissza a tamadast

16/7/2003
A 2003. à©vi Antiimperialista tábor felhà­vása"Minden cselekedetünk csatakiáltás az imperializmus ellen à©s harci indulà³ a nà©pek egysà©gà©à©rt az emberisà©g nagy ellensà©gà©vel, az Amerikai Egyesült Íllamokkal szemben."Ernesto Che GuevaraMindazok nemzetközi frontja à©rdekà©ben, akik az új amerikai fasizmus ellen harcolnak!Az elmúlt à©vtizedek legnagyobb bà©kemozgalma, az Egyesült Nemzetek Szervezete à©s legtöbb törtà©nelmi szövetsà©gesük tiltakozása sem akadályozta meg az új USA agresszià³t Irak ellen. A Fehà©rház nyà­ltan kijelentette, hogy a stratà©giai terveik útjában állà³ valamennyi akadályt felszámolja, mely láthatà³lag a jelenlegi, az Egyesült Íllamok globális dominanciájával fà©mjelzett egypà³lusú … [read more]
Topic
Archive