Site-Logo
Site Navigation

Kayıpları Bulun!

9. January 2005

Işgalcilerin Irak´taki ımha Yöntemlerine Karşı Uluslararası Çağrı

Irak halkı, Amerikan işgaline karşı her yolla direniyor. Bir tıbbi inceleme dergisi olan "The Lancet" gibi kaynaklara göre savaşın başlamasından bu yana yüz binden fazla Iraklı öldürüldü. Kısa bir süre önce şehit şehir Felluce´ye karşı girişilen saldırıda insan kıyımı doruğa ulaştı. Bu aà§ıkà§a bir katliamdır, Amerika´nın sebep olduğu yeni bir Hiroşima´dır.

ışgalin bu sistematik terörüne rağmen Irak halkı, kararlı direnişinden vazgeà§miyor. ışgalciler, er ya da geৠyenilecek ve defolacaklardır. Onurları ve özgürlükleri ià§in savaşanlar tarihte hep haklı à§ıkmışlardır. Irak direnişi, her halkın kapısını à§alarak, insanlığın kaderine dair sorusunu yükseltiyor. Bir seà§im yapmaya zorluyor: Amerikan imparatorluğuna boyun eğmek ya da başkaldırmak.

On iki yıl süren ambargoyla zaten aà§lık à§eken bir halkı iyice ezmek ià§in işgalciler, birliklerini artırdılar, savaşlarını yoğunlaştırdılar, yalanlarını şişirdikà§e şişirdiler. Bu cehennem gibi yerde, cesetlerle kaplanmış bu à§ölde, emperyalist işgalciler, "demokrasi" dedikleri şeyi inşa etmek istiyorlar. 30 Ocak´ta seà§im à§ağrısı yapıyorlar. Son yirmi yılını CIA´ya hizmetle geà§irmiş kuklaları Allavi bu işi ifa ià§in görevlendirildi.

Bu, işgalciler ià§in bir ölüm kalım meselesidir. Gerà§ekleştirmek zorundalar. Eğer halkın à§oğunluğu, direnişin à§ağrısını izler ve seà§im maskaralığının yanlış olduğunu kanıtlarsa, sömürgecilerin son silahları da ellerinden alınmış olacak. Eğer siyasi bir hezimetten sonra bir de askeri bir hezimet yaşamak istemiyorlarsa, geriye tek bir seà§enekleri kalıyor: Çekilmek. O yüzden seà§imler, hayati önem taşıyor. O yüzden işgalciler dünya kamuoyunu, oyların sayımının usulüne uygun, şeffaf ve demokratik olacağına ikna etmek ià§in ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar.

Oysa yalan söylüyorlar. ışgal koşullarında, seà§imlerin demokratik olması mümkün değildir. Ülkenin bütün bölgeleri her gün bombalanmaktayken, Allavi´ninki gibi gayri meşru bir rejimin, adil ve meşru bir seà§im gerà§ekleştirmesi mümkün değildir.

Irakta, sömürgeci, kirli bir savaş yok sadece; aynı zamanda seà§imler yoluyla bir nebze güvenilirlik elde etmeye à§alışan askeri bir diktatörlük var. Bu gerà§ek söylenmeli, sahtekarlık aà§ığa à§ıkmalıdır.

Vahşiliğiyle ün salmış Guantanamo´dakine benzer kamplarda tutulan ve önemli bir kısmı kadın, à§ocuk ve yaşlılardan oluşan kimliği aà§ıklanmamış on binlerce savaş esiri, seà§im sandığına gidemeyecek. Bu korkunৠtoplama kamplarında en kutsal ve temel insan hakları ihlal ediliyor. Bazı kaynaklara göre bu tutsakların sayısı seksen bini aşıyor. ıkinci Dünya Savaşı´ndan sonraki en yüksek rakam. Onların on bin kadarından hià§bir bilgi alınamıyor. Latin Amerika askeri rejimlerindekine benzer bir şekilde, orada tamamen ortadan kayboldular. Aileleri de dahil olmam üzere hiৠkimse akıbetlerini bilmiyor. Bu işkence ve kaybetme usulü, ABD´nin Bağdat´taki Büyükelà§isi John Negroponte´nin gözetimi altında gelişti. O, Reagan dönemi boyunca Orta Amerika´daki devrimcilerin yok edilmesinden sorumlu kişidir aynı zamanda.

Bunun en bilinen örneklerinden biri de Irak Vatansever ıttifakı (Iraqi Patriotic Alliance-IPA) lideri Abdulcabbar el-Kubeysi´dir. 3 Eylül 2004´te işgalciler tarafından Bağdat´ta kaà§ırıldı ve o tarihten beri kayıp. ABD ordusu, Kızılha৴a bile herhangi bir bilgi vermiş değil. el-Kubeysi, ABD´nin yok etmek istediği, Irak halkının direnişinin sembol isimlerinden biriydi.

Bu işkence ve imha kamplarını Birleşmiş Milletler´in ziyaret etmesine bile izin verilmemesi ve sessizlik duvarının aşılamaması inanılır gibi değil.

Biz bütün demokratik ve anti emperyalist güà§leri, sadece işgal güà§lerinin derhal à§ekilmeleri ià§in değil, aynı zamanda Anglo-Amerikan yok etme yöntemlerine karşı da seferber olmaya (harekete geà§meye) à§ağırıyoruz. Savaş esirlerinin, uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan kişisel dokunulmazlık haklarına saygı duyulmalı ve onların karşılaştıkları insanlık dışı muamelelere derhal son verilmelidir. Bilhassa kadınlar, à§ocuklar ve yaşlılar serbest bırakılmalıdır. Biz ortadan kaybolan binlerce insanın nerede olduklarını bilmek istiyoruz. Biz, bağımsız uluslar arası bir komisyon oluşturularak Irak´taki düzinelerce Guantanamo tipi toplama kampının denetlenmesi à§ağrısında bulunuyoruz.

Sonuৠolarak biz, savaşan bir güৠolarak direnişin tanınması ià§in à§aba sarf ediyoruz. Asıl terör işgaldir, direniş değil.

ıtalya-Almanya-Danimarka- Avusturya-Norveà§-Polonya-Macaristan Özgür Irak Komiteleri/
Irak Direnişiyle Dayanışma Konferansı-Fransa/
Küreselleşme Karşıtı Direniş-Rusya/
Özgür-Der-Türkiye

Topic
Archive